مازند خاویار
خانه / خاویار / خرید خاویار ایران زیرقیمت بازار

خرید خاویار ایران زیرقیمت بازار

خزر نگین انگشتری ایران است و خاویار نگین خزر. خرید خاویار ایران زیر قیمت بازار در مازند خاویار. فروش و عرضه به جای جای این کره خاکی. برای تکثیر طعم خاویار ایرانی در دنیا.

خرید خاویار ایران

کیفیت خاویار ایرانی

  • اجرای برنامه های منظم زیست محیطی
  • رعایت اصول بهداشتی از سوی ایران

اینها موارد مهمی هستند .

چراکه باعث شده اند حتی سازمان های بهداشتی اروپا روی کیقیت خاویار صادراتی ایران صحه بگذارند.

تولید و تکثیر میلیون ها میلیون قطعه بچه ماهی یعنی حرکت در همین مسیر.
یعنی پایه گذاری برای رشد اقتصادی مطلوب کشور در این زمینه.
اما براستی چه مسائل دیگری سبب مطلوبیت تولید خاویار برای سرمایه گذاران در ایران می شود؟

  • داشتن آفتاب طولانی
  • داشتن مزارع مناسب و حراست از آن ها
  • استفاده از ظرفیت های آب دریای خزر
  • بهره گیری از روش های نوین آبزی پروری در بستری مناسب

اینها همان چیزهایی است که تولید خاویار را در سایر نقاط جهان از صرفه اقتصادی می اندازد.
البته این مطلب عصبانیت رقبای خارجی ما را هم در پی داشته است.
تا جایی که خواستند با شایعه جلوی ما را بگیرند.

آنها شایعه می کردند خاویار خزر به علت آلودگی دریا غیر قابل استفاده است.

اما ما باز مشتریان ثابت خودمان را داشته و داریم.

خرید خاویار ایران

نجات خاویار خزر

البته فعالیت کارشناسان ما در جهت مثبتی بوده است.

به طوری که خزر و الماس سیاه آن به کارشناسان ایرانی مدیون است.

آن هم به دلیل پرورش و تکثیر بچه ماهی خاویاری و رهاسازی آن در آب دریا.
این از کارهای مهم و اساسی ایران برای حفظ نسل ماهیان خاویاری خزر بود.
به طوری که سایتس هم آن را تائید نمود.

سایتس همان کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های در حال انقراض است.

سازمانی که با وجود ممنوعیت صید ماهیان خاویاری برای کشورهای حاشیه خزر ، ایران را استثنا کرده بود.
آن هم بخاطر این قبیل فعالیت ها. هر چند این اعتراض این کشورها را به همراه داشت.
البته تلاش برای حفظ اکوسیستم خزر باید ارتقا یابد.
بویژه پس از کاهش ماهیانی همچون کیلکا که غذای ماهیان خاویاری اند.
در مجموع به نظر می رسد همکاری کشورهای حاشیه دریای مازندران و مجامع بین المللی باید ارتقا یابد.

خرید خاویار ایران

خرید خاویار ایران زیرقیمت بازار

اما تهیه خاویار با همه این مسائل ادامه دارد.
آن هم در مزارع زیبا و بزرگ پرورش ماهیان خاویاری.
بویژه در شمال ایران مازندران.

ما با کیفیت ترین خاویار تولیدی در منطقه را با قیمتی استثنایی عرضه می کنیم.

یعنی خرید خاویار ایرانی زیرقیمت بازار.
چه بازار داخل و چه در بازارهای خارجی.

مطلب پیشنهادی

خاویار بلوگا دریایی

خاویار بلوگا دریایی در بازار

خاویار بلوگا دریایی در بازار چند است؟ آیا اگر پیدا شود اصل است؟ چگونه خاویاری …